واتر استاپ هیدروفیلی

واتر استاپ های هیدروفیلی بر پایه لاستیک ولکانیزه نشده  TPE بوده و برای آب بندی درزهای اجرایی مناسب می باشد . این محصول در تماس با آب افزایش حجم می یابد و این افزایش حجم پس از 14 روز به حدود 400 درصد می رسد . افزایش حجم در واتراستاپ های هیدروفیلی 6 ساعت بعد از نفـوذ آب آغاز می شود . نکته قابل توجه در مورد واتراستاپ های هیدروفیلی این است که فقط باید در درزهای اجرایی مورد استفاده قرار گیرد و استفاده از آن در درزهای انبساطی ممنوع است. از موارد مصرف این نوع واتراستاپ میتوان به آب بندی درزهای اجرائی در تماس دائم یا موقت با رطوبت زمین، آب های سطحی و ... و همچنین استفاده در درزهای اجرائی در دو حالت عمودی و افقی اشاره کرد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.