اسپری جوشکاری

اسپری DMSجوشکاری ضد جرقه یا آنتی اسپاتر، اسپری ای است که قبل از جوشکاری CO2 جهت جلوگیری از جرقه زدن و پاشیدن ذرات بروی قطعه ی مورد نظر و دهانه ی تورچ اسپری می شود. این عمل باعث روان شدن مسیر سیم داخل تورچ CO2 شده و از مسدود شدن مسیر گاز جلوگیری می کند.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.