سقف وافل

سقوف مشبک قابلمه ای و یا همان سقف های وافل نوع دیگری از سقف ها هستند که برای پوشاندن قسمت زیادی از سقف که بار کمتری به آن اعمال می گردد اجرا می شود. این سقف که مانند دال دو طرفه عمل می کند دارای هزینه اجرای نسبتا کمتری نسبت به سقف دال مجوف است. در این نوع سقف نیازی به میلگرد های تقویتی و اتصال آنها به تیرها نمی باشد، بنابراین می تواند از زمان اجرای کمتری نیز برخوردار باشد. سیستم قالب بندی این نوع دال قابلمه ای است و این سقف دارای وزن کمتری نسبت به بقیه دالها می باشد. این نوع دال برای پوشاندن دهانه های وسیع مناسب است و چون دو طرفه می باشد در هر چهار طرف خود دارای تکیه گاه می باشد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.