خاموت

خاموت یک حلقه بسته از میلگرد است که برای نگهداری میلگردهای اصلی در ساختار بتن استفاده می شود. در یک ستون بتنی، خاموت ها میلگردهای اصلی را در برابر لرزش حمایت میکنند، که به عنوان میلگرد عرضی یا متقاطع شناخته می شود زیرا از مقاومت برشی جلوگیری می کند، با این حال شکل معمولی استفاده شده در سازه معمولی، مستطیل یا مربع است. اندازه خاموت با توجه به کاربرد آن تغییر میکنید.

خاموت‌ها که از مفتول فولادی با مقاومت بالا ساخته می شوند. این چارچوب، با استفاده از نوعی ماشین خم می شوند و به یک قفس آرماتور تبدیل می شود.  خاموت به عنوان آرماتور عرضی که عمود بر آرماتور طول است، در طول ستون های بتنی قرار میگیرند. بسته به کاربرد خاموت، در انواع مختلف ساخته می شود. این مقطع مهم فولادی، از بتن حمایت کرده و آن را در یک شکل نگه می دارد. قیمت خاموت بسته به نوع میلگرد و مقداری که در آن استفاده می شود، متفاوت است.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.