پریز آنتن

پريز آنتن، محل اتصال گيرنده تلويزيوني به آنتن مرکزی جهت دريافت سيگنال مناسب می باشد. پریزهای آنتن معمولا به صورت تو کار نصب می گردند و قابلیت تطبیق امپدانس را بین خط سیگنال ۷۵ اهم و ورودی ۳۰۰ اهم تلویزیون را دارند. پریزها در دو نوع میانی و انتهایی ساخته می شوند. نوع میانی، امکان انشعاب گرفتن برای پریز بعدی را دارا است و برای آخرین پریز در مسیر، پریز انتهایی استفاده می شود.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.