درباره

شـرکت پلارک پلاسـتیک در سـال 1364 بـا اهـداف تولیـد مصنوعات پلاسـتیکی، صنایـع خودروسـازی و مخابراتـی و لوله هـای پلی اتیلـن، آبرسـانی و اتصـالات آن بنیانگـذاری گردیـد. شرکت در رابطه با مدیریت کیفیت، موفق به دریافت گواهینامه های 2008: 9001 ISO و اسـتاندارد ملـی 2-14427 و 7607 و دیگـر تاییدهـای لازم از وزارت جهـاد کشـاورزی و وزارت نیـرو و… بـرای تولیـد لوله هـای پلـی اتیلـن سـبک و سـنگین گردیـد. شـرکت پلارک پلاسـتیک بـا پروانـه بهره بـرداری از وزارت صنایـع بـه تولیـد محصـولات ذیـل مشـغول میباشـد: 1-تولید قطعات پلاستیکی خودرو 2 .طراحی و ساخت قالبهای پلاستیکی 3 .تولید لوله های پلی اتیلن و اتصالات مربوطه 4 .تولید تجهیزات مخابراتی

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.