درباره

شرکت ” پارس آرای کوهستان ” بـا پـیـشـیـنه و سـابـقـه طـولانـی فـعـالـیـت مـدیـران خود؛ در بخـش هـای مختـلف سـاخـتمانـی، صنعـتـی و تجـاری، در سـال ۱۳۸۴ پـایـه گـذاری گـردیـد. این شرکت یکی از بنیان گذاران استفاده از چوب های تخصصی صنعت ساختمان، در دوره معاصر کشور است. پارس آرای به عنوان شرکتی پیشرو همواره گام های موثری به سوی فعالیت های نوآورانه برداشته است.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.