درباره

فعالیت اصلی شرکت نیک تراز ساخت مدیریت و اجرای پروژه های ساختمانی است. مدیریت پروژه ها به گونهایی است ، که در زمینه های کیفیت طراحی و ساخت، قیمت و سرعت اجرا عملکرد برتر را دارا می باشند، به طوری که این پروژه هادر رده خود از سایر پروژه ها متمایز باشند.ثمره اصلی شرکت، ایجاد و تربیت تیم های مهندسی و اجرایی است که بتوانند به صورت مستقل پروژه ها را با باالترینعملکرد ممکن اجرا نمایند.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.