درباره

گروه صنعتی نماچین فعالیت خود را در سال 1342 هجری شمسی با تاسیس کارخانه مهر در زمینی به مساحت 250 هزار متر مجهز به پرسهای اکسترود و کور های هوفمن آغاز نمود وسپس در راستای نیازبازار آجرایران کارخانه آجر شاهین را در سال 1355 هجری شمسی مجهزبه پرسهای اکسترود و خشک کن های اتوماتیک و کوره های هوفمن در زمینی به مساحت 180 هزار متر تاسیس نمود. درسال 1358 کارخانه آجرچینی با سیستم تمام اتوماتیک با کوره های هوفمن وتونلی درزمینی به مساحت 120 هزار متر تاسیس گردید. این گروه با هدف تولید آجرنما درسال 1370 کارخانه آجر نماچین 1را مجهزبه فرآوری مواداولیه وپرسهای هیدرولیک وکوره های تونلی وشاتل اتوماتیک و خشک کن تمام اتوماتیک در زمینی به مساحت 30 هزار متر تاسیس کرد و در سال 1390 با هدف تامین نیاز بازارآجر های دست سازدرداخل وخارج کشورکارخانجات آجرنماچین رویال1و نماچین رویال2رابا تکنولوژی روزدنیا تاسیس نمود. در سال1392کارخانه آجرنما چین باهدف تولید تایل های بزرگ آجری( مناسب جهت خشکه چینی) جهت صنعتی سازی ساختمان وصادرات درزمینی به مساحت12هزارمترمجهزبه سیستم تمام اتوماتیک و3 کوره ی رولری با ظرفیت بالا و پرس های اکسترودوهیدرولیک و واحد آماده سازی مواد اولیه تاسیس گردید.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.