درباره

شرکت سازه های فضائی ايمن در سال 1374 با هدف طراحی ،توليد و اجرای شبکه های

سازه فضائی با سيستم مرو تاسيس گرديد و جهت رسميت دادن به فعاليت خود و پس از

پشت سر گذاشتن مراحل مختلف موفق به دريافت مجوز توليد شبکه سازه فضائی بعنوان

محصول اصلی و با ظرفيت توليد ساالنه 5000 تن ) حدود 000/120 مترمربع ( از سوی

وزارت صنايع و معادن با شماره شناسائی کاالی 28111121 و شماره پروانه بهره

برداری 4217-105 گرديد . در حال حاضر اين شرکت دارای يک کارخانه در شهرستان

ميانه واقع در استان اذربايجان شرقی به مساحت تقريبی 000/10 مترمربع و يک کارخانه

در باباسلمان درشهرستان شهريار به مساحت تقريبی 5000 مترمربع ميباشد که هر کدام

. بخشهای مختلفي از توليدات اين شرکت را را بعهده دارند

اين شرکت داراي 25 نفر نيروی مديريتی و150 نفر پرسنل توليد و 40 نفرپرسنل اجرايی

می باشد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.