درباره

شرکت هرسین به وسیله متخصصین بومی که دست پرورده دپارتمان آموزش شرکت ابنیه عمران هرسین می باشند، ساختمان شما بر اساس سیستم C.F.T. باز طراحی شده و همزمان با مقاومت بیشتر در برابر زلزله، آتش سوزی، طوفان و…. وزن سازه و اسکلت را کمترنموده و بنای شما را به صرفه تر خواهیم کرد. هنگامی که سخن از پروژه های موفق به میان می آید، بدین معنی است که به تعداد پروژه ها تجربه و اعتبار کسب شده و همان مقدار رضایتمندی به وجود آمده. پس تک تک پروژه ها یک کارنامه موفق خواهد بود که می توان به آن در جهت اعتماد سازی استدلال نمود.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.