درباره

گروه معماری بنیستا با عنـایت ایـزد منـان، تلاش روز افـزون و با بهـره مندی از تیـم خـلاق، متخصص و با تجـربه طی سال های فعالـیت خود این افـتخار را داشتـه که به بهبـود سطـح کیـفی طـراحی و اجـرایی پـروژه های لـوکس سـاختمانـی کـمـک کنـد. در این راستـا با توجـه به توانمنـدی ها و سوابـق مان در عرصـه صنعـت سـاختمان، آمـاده ارائـه خدمـات تخصصـی است.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.