درباره

ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزي اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﻮده و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎي اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﮔﺎﻣﻬﺎي وﺳﯿﻊ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي روز دﻧﯿﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ . ارﺗﻘﺎ، ﺗﻮان ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﻧﻮﯾﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي روز و رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮه ، ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﺘﻤﺎد و وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آرﯾﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ده ﺳﺎل ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺧﻮد را در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ آورده ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ . ﻧﯿﺎز ﻫﺎي روﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزي و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ، ﻟﺰوم ﺑﻬﺮﻫﻤﻨﺪي از واﺣﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ذﯾﻞ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد: 1- ﻣﺸﺎوره ، ﻃﺮاﺣﯽ ، ﻓﺮوش و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرت ﺗﺼﻮﯾﺮي((ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ))و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد 2- ﻣﺸﺎوره ، ﻃﺮاﺣﯽ ، ﻓﺮوش و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد Wireless , KNX 3- ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش ، ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺳﻨﺘﯽ (( ﮐﻠﯿﺪ ﭘﺮﯾﺰ)) (Panasonic) 4- ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش ، ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ (Panasonic) 5- وارد ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ (Network Surveillance (IP

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.