درباره

ماهنامه شمس دوره انتشار: ماهنامه موضوع: آموزشی، خبری، تحلیلی (فنی مهندسی) زبان: فارسی صاحب امتیاز: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان مدیر مسئول: سید مهدی هاشمی سردبیر: عزت الله فیلی مدیر اجرایی: هدی سالاریه هیئت تحریریه: مهندس محمد رضا اسماعیلی ، مهندس محسن بهرام غفاری ، مهندس سعید خان احمد لو ، مهندس محمد رضا راهنما ، مهندس ابوالحسن سمیع یوسفی ، مهندس عباس صنیع زاده، شیراز پور محل انتشار: تهران

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.