درباره

انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهر ساز به همّت اعضای موسّس، پیش کسوتان حرفه های معماری و شهرسازی کشور در سال 1373 ابتدا با 36 عضو تاسیس گردیده و در هشتمین دوره مدیریّت، با 112 عضو از اکثریّت شرکتهای با سابقه و رتبه های 1و2 تشخیص صلاحیت شده دفتر امور مشاوران- سازمان مدیریّت و برنامه ریزی، در طراحی، نظارت و مدیریت اجرائی پروزه ها در سطوح ملی و استانی و نیز صدور خدمات فنی- مهندسی فعالیت مینماید . ازاهداف برنامه استراتژیک در دوره جدید انجمن جذب اعضای فعال بویژه شرکتهای جوان میباشد. انجمن با اغلب نهادهای مرتبط با صنعت ساختمان از جمله جامعه مهندسان مشاور، سندیکای شرکتهای ساختمانی و سازمان نظام مهندسی کشور همکاری داشته و عضو فعال شورای هماهنگی تشکّل های، مهندسی، صنفی، و حرفه ای کشور میباشد و همکاری با انجمن های کشورهای خارجی در برنامه کار انجمن در سال 1395 قرار گرفته است . هیات مدیره انجمن دارای 7 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل است که برای مدت سه سال با رای مستقیم نمایندگان اعضای انجمن انتخاب میشوند. جلسات هیات مدیره هر هفته یکبار تشکیل میشود . کمیته های کار انجمن شامل کمیته معماری، کمیته شهر سازی و کمیته حقوقی است و کمیته های دیگر که بنا به ضرورت تشکیل میشوند.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.