درباره

فصلنامه سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع دوره انتشار: فصلنامه موضوع: سیستم های سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع زبان: فارسی شروع انتشار: زمستان ۹۲ صاحب امتیاز: مبتکران آینده نگر آسایش مدیر مسئول: فواد وجدانی سردبیر: دکتر وحید وکیل الرعایا مدیر داخلی: نازی احمدی مدیر اجرایی: علی عباس تفرشی ویراستار فارسی: مرجان کرهرودی محل انتشار: تهران

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.