درباره

انجمن با هدف حفظ حقوق حرفه‌اي و اجتماعي توليد كنندگان صنعت سيم و كابل و موارد وابسته به اين صنعت تشكيل شد ليكن در حال حاضر اهدافمورد نظر به نحو چشمگيري توسعه يافته است اين اهداف عبارتند از: • دفاع از حقوق و حمایت از منافع اعضا • مشارکت و همفکری با مراکز تصمیم گیری در تدوین آیین نامه ها و مقررات مرتبط با صنعت سيم وكابل • حمایت از توليد داخل و تکنولوژی ملی • چاپ كتاب سال صنعت سيم و كابل • تلاش مداوم به منظور حذف و يا كاهش تعرفه مواد اوليه وارداتي • اصلاح موادي از قانون كار با همكاري ساير نهادهاي مدني • تلاش در جهت كاهش قيمت مواد اوليه داخلي مورد نياز

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.