درباره

سنديکای سازندگان و پيمانکاران و وارد کنندگان تأسيسات ساختمان درتاريخ 30/11/40 تأسيس شد و در تاريخ 23/10/41 بشماره 559 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی و در تاريخ 22/8/1341 در وزارت کارو خدمات اجتماعی وقت تحت شماره 1884 ثبت گرديد. آگهی تأسيس در روزنامه رسمی شماره 10873 مورخ 13/11/41 چاپ گرديده است .

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.