درباره

بسمه تعالی اساسنامه انجمن مکانیک سنگ ایران فصل اول – کلیات و اهداف: ماده ۱- به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاء علم مکانیک سنگ و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به‌امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط، انجمن مکانیک سنگ ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد. ماده ۲- انجمن، بنیادی غیرانتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن نماینه قانونی انجمن می‌باشد. ماده۳- مرکز انجمن در تهران است و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن‌های علمی می‌تواند در هر منطقه کشور تشکیل شود. ماده ۴- انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. فصل دوم – وظایف و فعالیت‌ها ماده ۵- به‌منظور نیل به‌هدف‌های مذکور در ماده(۱) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد آورد: ۱-۵- ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین‌المللی بین محققان و متخصصانی که به‌گونه‌ای با علم مکانیک سنگ سروکار دارند. ۲-۵- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به‌امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن. ۳-۵- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز. ۴-۵- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی. ۵-۵- تشکیل گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی. ۶-۵- انتشار کتب و نشریات علمی. فصل سوم – انواع و شرایط عضویت: ماده ۶- انواع و شرایط عضویت در انجمن عبارتست از: ۱-۶- عضویت پیوسته ارشد: مؤسسان انجمن و کلیه اعضای پیوسته ای که حداقل دارای ۱۰ سال سابقه عضویت پیوسته باشند. ۲-۶- عضویت پیوسته: کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته مکانیک سنگ و رشته های وابسته باشند می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند. ۳-۶- عضویت وابسته: افرادی که دارای شرایط زیر هستند می‌توانند به‌عضویت وابسته انجمن در‌آیند: الف- کلیه کسانی که دارای درجه کارشناسی دریکی از رشته‌های مذکور در بند ۲-۶ باشند. ب- کلیه افرادی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال بنحوی در یکی از رشته‌های مذکور دربند ۱-۶ شاغل باشند. ۴-۶- عضویت دانشجویی: کلیه دانشجویانی که در رشته‌های مذکور در بند ۱-۶ به‌تحصیل اشتغال دارند. ۵-۶- عضویت افتخاری: شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های مرتبط با مکانیک سنگ حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های مؤثر و ارزنده‌ای کرده باشند. ۶-۶- اعضای حقوقی: سازمان‌هایی که در زمینه‌های علمی، پژوهشی و صنعتی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به‌عضویت انجمن در‌آیند. تبصره۱: افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱-۶ می‌باشند با تصویب هیأت مدیره می‌توانند به‌عضویت پیوسته انجمن در‌آیند. تبصره ۲: اعضاء افتخاری کلیه مزایای اعضاء پیوسته انجمن بجز حق انتخاب شدن به‌عضویت هیأت مدیره را دارا هستند. تبصره ۳: اعضاء حقوقی به‌مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند. ماده ۷- هریک از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد، به‌عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد. تبصره ۱: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارائی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند. تبصره ۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند. ماده ۸- عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد: ۱-۸- استعفای کتبی ۲-۸- عدم پرداخت حق عضویت سالانه تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیأت مدیره است. فصل چهارم: ارکان انجمن ماده ۹- ارکان اصلی انجمن عبارتند از: الف: مجمع عمومی، ب: هیأت مدیره، ج: بازرس. الف: مجمع عمومی ماده ۱۰- مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به‌صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود. ۱-۱۰- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور اصالتاً یا وکالتاً بیش از نیمی از کل اعضای انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات اکثریت آراء معتبر است. ۲-۱۰- در صورتیکه در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به‌فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت. ۳-۱۰- مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری با دعوت هیأت مدیره یا بازرس و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود. شرایط رسمیت جلسه مجمع فوق‌العاده همانند شرایط محمع عمومی عادی مذکور در بندهای ۱-۱۰ و ۲-۱۰می‌باشد و تصمیمات آن با دوسوم آراء معتبر است. تبصره: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی کتبی است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضاء برسد. ماده ۱۱- وظایف مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده: ۱-۱۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس. ۲-۱۱- تصویب خط مشی انجمن. ۳-۱۱- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیأت مدیره و بازرس. ۴-۱۱- تعیین میزان حق عضویت و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن. ۵-۱۱- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه. ۶-۱۱- عزل هیأت مدیره و بازرسان. ۷-۱۱- تصویب انحلال انجمن. تبصره۱- مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند. تبصره ۲- اعضای هیأت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند. تبصره ۳- اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس کاندیدا کرده‌اند. تبصره ۴- تصمیم‌گیری در مورد مواد بندهای ۵-۱۱، ۶-۱۱ و ۷-۱۱ منحصراً‌در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد. تبصره ۵- جلسات مجامع عمومی عادی یا فوق العاده با دعوت و حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمن های علمی ایران رسمیت می یابد. ب: هیأت مدیره( شورای اجرائی ) ماده ۱۲: هیأت مدیره انجمن مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل بوده که هر سه سال یکبار با رأی مخفی که ۴۰% آنها از میان اعضاء پیوسته ارشد و ما بقی از میان سایر اعضاء انتخاب خواهند شد. ۱-۱۲- هیچیک از اعضاء نمی‌تواند بیش از دو بار متوالی به‌عضویت هیأت مدیره انتخاب شود. ۲-۱۲- هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره نمی تواند همزمان عضو هیأت مدیره (اعم از اصلی و یا علی البدل) در انجمن دیگری باشد. ۳-۱۲- عضویت در هیأت مدیره افتخاری است. ۴-۱۲- هیأت مدیره حداکثر باید یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تعیین رئیس هیئت مدیره، دبیر و خزانه‌دار و تفکیک وظایف خود اقدام می‌کند. ۵-۱۲- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای دبیر انجمن و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهرانجمن و نامه‌های رسمی با امضای دبیر انجمن یا رئیس هیأت مدیره معتبر است. ۶-۱۲- هیأت مدیره موظف است حداقل ماهی یکبار جلسه خود را تشکیل دهد. ۷-۱۲- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق، معتبر است. ۸-۱۲- کلیه مصوبات هیأت مدیره ثبت و پس از امضای اعضاء در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره نگهداری می‌شود. ۹-۱۲- شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هریک از اعضاء بدون عذر موجه به تشخیص هیأت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود. ۱۰-۱۲- در صورت استعفاء برکناری یا فوت هریک از اعضاء هیأت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد. ۱۱-۱۲- شرکت بازرس در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است. ۱۲-۱۲- هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر ۴ ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید. تبصره: هیأت مدیره پیشین تا تأیید هیأت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مسئولیت امور انجمن را به‌ عهده خواهد داشت. ماده ۱۳- هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف و اختیارات آن به‌شرح زیر است: ۱-۱۳- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی. ۲-۱۳- تشکیل گروههای علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها ۳-۱۳ حفظ و نگهداری اموال منقول و غیر منقول انجمن ۴-۱۳- تدوین و تصویب آئین‌نامه‌های انجمن ۵-۱۳- تهیه گزارش سالیانه و تنظیم ترازمالی برای طرح در مجمع عمومی ۶-۱۳- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل غیر. ۷-۱۳- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی ۸-۱۳- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن ۹-۱۳- جلب هدایا و کمک‌های مالی ۱۰-۱۳- اهداء بورس‌های تحقیقاتی و آموزشی و جوایز علمی ۱۱-۱۳- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور ۱۲-۱۳- ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ج: بازرس( یا بازرسان ) ماده ۱۴- مجمع عمومی عادی یک نفر را به‌عنوان بازرس اصلی و یک نفررا به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت سه سال انتخاب می‌کند. تبصره: انتخاب مجدد بازرس بلامانع است. ماده ۱۵- وظایف بازرس به‌شرح زیر است: ۱-۱۵- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی ۲-۱۵- بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و تهیه گزارش عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی ۳-۱۵- گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هرزمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیأت برای بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد. فصل پنجم: گروه‌های علمی انجمن ماده ۱۶- انجمن می‌تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیأت مدیره تعیین می‌شود به فعالیت می‌پردازند. ۱) گرو‌ه‌های تخصصی ۲) کمیته آموزش و پژوهش ۳) کمیته انتشارات ۴) کمیته آمار و اطلاعات ۵) کمیته پذیرش و روابط عمومی ۶) کمیته گردهمایی‌های علمی ۱-۱۶- تهیه و تصویب آئین‌نامه تشکیل گروه‌ها و کمیته‌ها با هیأت مدیره انجمن است. فصل ششم : بودجه و مواد متفرقه ماده ۱۷- منابع مالی انجمن عبارتند از: ۱-۱۷ حق عضویت اعضاء ۲-۱۷- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای ۳-۱۷- دریافت هدایا و کمک‌ها ماده ۱۸- درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هرسال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال می‌شود. ماده ۱۹- کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی بنام انجمن نزد بانک‌های کشور نگهداری می‌شود. ماده ۲۰- کلیه مدارک و پرونده‌های مالی و غیر مالی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود. ماده ۲۱- هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از تصویب کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی معتبر است. ماده ۲۲- انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن بنام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به‌گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند. ماده ۲۳- در صورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی، همان مجمع هیأت تصفیه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیأت تصفیه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها کلیه دارائی‌های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند. ماده ۲۴- این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل، ۲۴ ماده، ۵۵ زیرماده و ۱۵ تبصره در جلسه مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۶ مجمع عمومی انجمن به‌تصویب رسید.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.