درباره

انجمن علمي مهندسي حرارتي و برودتي ايران (irshrae) با همت و تلاش جمعي از اساتيد دانشگاه، مديران و دست اندر کاران صنايع حرارتي و برودتي بمنظور گسترش، پيشبرد و ارتقاي علمي و فنآوري تاسيسات حرارتي و برودتي و توسعه کمی و کيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه تاسيسات حرارتي و برودتي و با موافقت با تاسيس آن در جلسه مورخ 25/2/1387 كميسيون انجمنهاي علمي ايران (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)، فعاليت خود را آغاز نمود. ‌هيات‌ موسسان و اعضاء انجمن‌ در شهريور ماه 1387 با توجه به مقررات كميسيون انجمنهاي علمي ايران نسبت به ‌انتخاب‌ اعضاء هيئت مديره اصلي، علي البدل و بازرسان انجمن‌ علمي مهندسي حرارتي و برودتي ايران اقدام لازم را انجام داد. انجمن در آبان ماه 1387 موفق به اخذ معرفي نامه جهت اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي از کميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گرديد. براي انجام فعاليت هاي رسمي، انجمن در بهمن ماه 1387‌ تحت‌ شماره 25379در ‌اد‌اره‌ ثبت‌ شرکتها و مالکيت‌ صنعتی‌ به‌ مدت‌ نامحدود و با ‌هدف‌ انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين المللي‌ با محققان و متخصصاني که به گونه اي با علوم و فنآوري تاسيسات حرارتي و برودتي سر و کار دارند، همکاري با نهادهاي اجرائي علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح ها و برنامه هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش، ترغيب و تشويق پژوهشگران، ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي و فني، برگزاري گردهمائي هاي علمي در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي، و انتشار کتب و نشريات علمي، در ‌اير‌ان‌ ثبت‌ شد. هيئت مديره انجمن از کليه مهندسان و محققان عزيز و نيز شرکت¬های مرتبط در اين زمينه تقاضا دارد با مراجعه به خانه برگ انجمن به آدرس http://www.irshrae.ir و با پر کردن فرم های عضويت در انجمن در جهت نيل به اهداف انجمن همکاري نمايند.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.