درباره

هدف انجمن مهندسی زلزله ایران افزایش همکاری در میان محققان و مهندسین ایران در شاخه مهندسی زلزله و مدیرت خطر، درمیان گسترش تغیر و تحول دانش و ایدهها که در نتیجه تحقیقات و آزمایش های تجربی به وجود آمده است می-باشد. بعلاوه نقش فعالی درجهت کاهش خطر زمین لرزه در ایران با هدف اصلی کاهش تلفات انسانی و منابع داشته باشد.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.