درباره

جامعه مهندسی ایران، پس از سال¬ها پیگیری برای طراحی تشکیلاتی حرفه¬ ای در جهت هدایت سرمایه ¬های انسانی این مرز و بوم، بر آن شد تا ایده تأسیس انجمنی غیرانتفاعی را به تحقق، نزدیک نماید. متعاقب بررسی¬ های دقیق و مطالعات کارشناسانه و با همکاری تنگاتنگ چهار تشکل عمده کشور؛ سندیکای شرکت¬های ساختمانی، انجمن شرکت¬های تأسیساتی و تجهیزاتی، انجمن مهندسان مشاور معمار و شهرساز و جامعه مهندسان مشاور، در سال 1377، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، بنیان نهاده شد؛ به همت چند تن از پیشکسوتان این حوزه و به پشتوانه تجارب مدیریتی موفق، ساختار جامعی تدوین شد تا علاوه بر بازیابی زمینه¬ های مستعد صادراتی و توانمندی¬ های نهفته در کشور، اقتضائات و الزامات تجارت جهانی، شناسایی شده و در جریان معرفی مهارت¬ های مهندسی و دانش فنی فرزندان ایران، امکان صدور خدمات فنی و مهندسی به سراسر دنیا و در طیفی گسترده فراهم شود.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.