درباره

به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی و فنی مدیران و کارشناسان و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه¬های مدیریت مصرف انرژی، انجمن تشکیل گردید و در این راستا با انجام تحقیقات علمی و فرهنگی درسطح ملی و بین¬المللی با محققان و متخصصان که به گونه¬ای با علوم مرتبط با مقوله انرژی و مدیریت مصرف انرژی سروکار دارند ارتباط برقرار کند و انجمن در چشم¬انداز خود با ارائه آموزش¬ها و تحقیقات بتواند در بهینه سازی مصرف انرژی وکاهش تلفات انرژی درکشور سهیم بوده و نیروهای انسانی متخصص و کارآزموده که ضمن آشنایی بتوانند فناوریهای جدید بهینه سازی مصرف انرژی در کشور را اجرا و پیاده نمایند،فعالیت می نماید.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.