درباره

فصلنامه برساو فصلنامه برساو، محصول تفکر معماری پایدار گروه معماری پایدار موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران است. این فصلنامه سعی دارد معماری پایدار را با رویکردی قابل فهم و همه شمول نشر دهد، تا در فاز های آتی تدوین شده، بتواند به عنوان مرجعی مناسب در زمینه مذکور در حوزه های گوناگون این رشته به حساب آید.

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.