قانون برگزاري مناقصات ساختمانی

مناقصه روشی است که در آن سازمان‌های عمومی، خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌گذارند و با اشخاص حقوقی یا حقیقی که کمترین قیمت یا مناسب‌ترین شرایط را پیشنهاد می‌کنند، معامله می‌نمایند. با توجه به وضع قوانینی برای برگزاری هرچه بهتر مناقصات و پرهیز از بروز هرگونه اختلاف در فرایند برگزاری مناقصه، در این دوره به تشریح ابعاد اجرایی و فرایند برگزاری مناقصات و اقدامات پیشین و پسین برگزاری مناقصات برای شرکت کنندگان در دوره پرداخته خواهد شد.

سرفصل های آموزشی :

مستندسازی و آشنایی با پایگاه ملی مناقصات

نحوه برگزاری مناقصه محدود و آئین نامه اجرایی آن

موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه و آئین نامه خرید خدمات مشاوره

آئین نامه تضمین برای معاملات

نحوه محاسبه بیمه قراردادهای عمرانی و غیرعمرانی

ممنوعیت خرید کالای خارجی

طبقه بندی مناقصات از نظر قیمت و مراحل و روش های انجام مناقصات

کمیسیون مناقصات و وظایف آن

نحوه رسیدگی به شکایات بین مناقصه گر و مناقصه گزار

فرایند برگزاری مناقصه (از تامین منابع مالی تا تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد)

ارزیابی کمی مناقصه گران و آئین نامه اجرایی آن

تهیه اسناد مناقصه

مراحل گشایش پیشنهادها

نحوه ارزیابی های فنی و مالی و تعیین برنده مناقصه

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.