شرح وظایف حقوقی، کیفری و انتظامی مهندسین

در این دوره مسئولیت های حقوقی کیفری و انتظامی مهندسین ناظر ، طراح و مجری به طور کامل تشریح میگردد و پرونده های حوادث ساختمانی و آسیب شناسی آنها بازخوانی شده و نکات مهم این پرونده ها تشریح میگردد.بدون شک این دوره سبب افزایش سطح اطلاعات حقوقی مهندسان شده و از ایجاد مشکلات احتمالی بسیاری برای مهندسان جلوگیری میکند. همانطور که میدانیم مهندسان بسیاری هستند که به دلیل ناآگاهی از مسائل حقوقی دچار مشکلات زیادی میشوند لذا این دوره در جهت افزایش اطلاعات حقوقی مهندسان میتواند از بروز خیلی از مشکلات جلوگیری کند.

 

سر فصل مطالب :

1- شرح میزان خطر و ریسک در شغل نظارت ساختمان ، از نظر حقوقی و کیفری و مقایسه آن با سایر شغلهای پرخطر 

2- آشنایی با آیین نامه انظباتی سازمان نظام مهندسی و دسته بندی تخلفات حرفه ای مهندسین ناظر و طراح

3- نحوه رسیدگی در دادگاه های عمومی به پرونده های مربوط به عدم رعایت موارد ایمنی در ساختمانها در موارد خسارت جانی و مالی و فوت و اهمیت بازرس وزارت کار و نحوه گزارش نویسی جهت کنترل آنها

4- نحوه رسیدگی در دادگاه های عمومی به پرونده های مربوط به ریزش پلاکهای مجاور در حین گودبرداری و نحوه گزارش نویسی جهت کنترل آن

 

5- شرح نحوه کاهش مسئولیتهای مهندسین ناظر در حین گودبرداری با اعمال بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها و همچنین نحوه تامین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به منظور عدم ایستایی ذاتی پلاکهای مجاور طبق ماده 333 قانون مدنی

6- اهمیت حقوقی تخریب قنوات در حین گودبرداری و همچنین اهمیت کنترل خروج آبهای زیرزمینی در حین گودبرداری و نحوه گزارش نویسی موارد فوق ، و بیان مثالهای واقعی از محکومیتهای مهندسین ناظر در دادگاههای عمومی برای عدم رعایت موارد فوق

7- ضرورت انجام بیمه مسئولیت حرفه ای برای مهندسین ناظر و نکات مهم جهت کنترل بیمه نامه فوق

8- آشنایی با نحوه ابلاغ اظهار نامه قضایی از طرف مهندس ناظر به مالک و همسایگان و شهرداری و نکات مهم جهت ابلاغ اظهار نامه قضایی

9- اهمیت انعقاد قرارداد نظارت و نحوه تمدید آن برای سالهای آتی و نحوه دریافت حق الزحمه نظارت و شرح محکومیتهای مهندسین ناظر به دلیل انجام خدمات خارج از نظارت

10- شرح گزارش همجواری و گزارش شروع عملیات و اعلام 72 ساعت قبل از خاکبرداری به سازمان و نحوه الزام مالک به انجام بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان برای کارگاه های ساختمانی و شرح بیمه نامه مسئولیت کارفرما و شرح بیمه نامه پلاکهای مجاور

11- کنترل ابعاد زمین ، حد اصلاحی عرض گذر و بر و کف قبل از اجرای فونداسیون بر اساس پروانه ساختمانی و نقشه های معماری و ارائه مثالهایی از شکایت مالکین از ناظرین در شورای انتظامی و دادگاه های عمومی

12-نحوه پر کردن فرم گزارشات مرحله ای جهت ارائه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر

13-شرح رعایت تقدم و تاخر در گزارشات مرحله ای و حداقل تعداد گزارشات مرحله ای و شرح محکومیتهای مهندسین ناظر در شورای انتظامی و دادگاه های عمومی به دلیل عدم رعایت آنها.

14-شرح گزارشات متناقص و خلاف واقع مهندسین ناظر و بیان مثالهایی از آنها و محکومیتهای مهندسین ناظر به دلیل اینگونه گزارشات

15-شرح نحوه عملکرد مهندس ناظر در برخورد با مغایرتهای نقشه های معماری با سازه و همچنین مغایرتهای پروانه ساختمانی با نقشه های مصوب شهرداری

16- شرح اختیارات بسیار وسیع مهندسین ناظر و تناطر آن با مسئولیتهای بسیار وسیع آنها و اهمیت گزارشات توجیهی و دستور کارهای مهندسین ناظر و شرح تبصره 7 ماده دده باش100 شهرداری

17-شرح مسئولیتهای مهندسین ناظر برای مواردیکه نام مجری در پروانه ساختمانی درج شده باشد و شرح مسئولیتهای حقوقی و کیفری مجری و بیان مثالهایی از پرونده های واقعی در دادگاه های عمومی

18-چک لیست کنترل مراحل سفتکاری و تاسیسات و نازک کاری و نحوه گزارش نویسی آنها همانند نرده های راه پله سنگ نما اطفا حریق و ... و بیان مثال از محکومیتهای مهندسین ناظر در دادگاه های عمومی و شورای انتظامی برای موارد فوق

19-شرح درصد مسئولیتهای مهندسین طراح سازه و معمار و تاسیسات مکانیکی و برقی و حتی ناظر گاز در دادگاه های عمومی و شورای انتظامی برای موارد مختلف

20- بیان سلیقه ای عمل کردن مناطق و نواحی مختلف شهرداری برای کنترل نظارت و شرح سلیقه های آنها و اهمیت هماهنگی با مامور بازدید شهرداری جهت نوشتن برخی از گزارشات خلاف دار برای مالکین

21-نحوه آزاد سازی سهمیه نظارت در مواردیکه ساختمان مدتی متوقف بوده یا در مرحله سفتکاری دارای تخلف میباشد

22-شرح تقسیم مسئولیتها در ساختمانهای چهار ناظره و همچنین شرح مسئولیتهای تاسیساتی برای مهندس ناظر در مواردیکه فقط یک ناظر در پروانه ساختمانی درج شده باشد.

23-چک لیست کنترل تخلفات مالک توسط مهندس ناظر پیش از ارائه برگ سبز پایانکار

24-بیان نحوه تعویض یا استعفای مهندس ناظر و مسئولیت آن پس از محکومیت انتظامی و یا انحلال شرکتهای حقوقی

25-نحوه ارائه مباحث زلزله تهران جهت تسلط روانی بر مالکین و پیمانکاران انها به منظور الزام آنها برای کیفیت مناسب ساخت و ساز

26- نحوه ارائه اظهار نامه مالیاتی و دفتردرامد و هزینه و شرح تفاهم نامه های سازمان با دارایی برای ناظران حقیقی

27- مسئولیتهای شرکتهای حقوقی ناظر و طراح در محکومیتهای قضایی و انتظامی

درخواست مشاوره در کافه بیلدینگ

استفاده از تمامی امکانات سایت.